شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود

سیگار التحریر

Cigarette tear tape