شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود

سیگار سفید قاب داخلی

White cigarette inner frame