شانگهای بسته بندی های روشن شرکت مواد، با مسئولیت محدود

سیگار نقره فویل آلومینیوم کاغذ

Silver cigarette aluminum foil paper